Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatkezelési tájékoztató pályázók részére

Tartalomfelelős: Láng István, főigazgató

2021. február 09., kedd 11:25

Adatkezelési tájékoztató pályázók részére

Adatkezelő:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Képviseli: Láng István főigazgató (, 06-1/225-4400/10-020)

Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Honlap:

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

dr. Koncz Anita Edit, , 06-1/225-4400/10-015

Adatfeldolgozó: Nem veszünk igénybe adatfeldolgozót. Az érintettek köre: Az Adatkezelőhöz pályázatot benyújtó természetes személyek. A kezelt személyes adatok köre: A pályázó neve, születési helye és ideje, lakcíme, képzettsége, végzettsége, képesítése, korábbi jogviszonya(i) és beosztása(i), telefonos, elektronikus elérhetősége, a pályázatban feltüntetett egyéb személyes adatok – így különösen a végzettséget igazoló okiratokban szereplő személyes adatok. Az adatkezelés célja: A legalkalmasabb pályázó kiválasztása, a jogviszony létesítésének előkészítése, kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, közhatalmi jogosítvány gyakorlása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjai). Az adatkezelés időtartama: A pályázó hozzájárulása visszavonásáig, ennek hiányában az elbírálást követően a munkajogi, illetve esélyegyenlőségi igényérvényesítést követő 5. év utolsó napja. Kiírt pályázat hiányában a pályázó hozzájárulása visszavonásáig, ennek hiányában az önéletrajz benyújtástól számított 90. nap utolsó napja. Az adatok tárolásának helye: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság levelező rendszere, illetve nyomtatott formában a Humánpolitikai Osztály és azon szervezeti egység vezetője, akinél a betöltendő munkakör irodája. Adatbiztonsági intézkedések: jelszóval védett belépés (a számítógépek illetéktelen hozzáférés ellen védve vannak), tűzfallal és vírusirtóval ellátott informatikai rendszer. A személyes adatok címzettjei: Az Adatkezelő azon közalkalmazottai, akik a pályázatokat feldolgozzák, a kiválasztási eljárást előkészítik, valamint a kiválasztási eljárásban részt vevők – így különösen azon szervezeti egység vezetője, akinél a betöltendő munkakör van, a Humánpolitikai Osztály vezetője, valamint az OVF főigazgatója és helyettesei, a Főigazgatói Hivatal vezetője, az IT biztonsági felügyelő, az adatvédelmi tisztviselő és az integritás tanácsadó.  Harmadik országba történő továbbítás, illetve automatizált döntéshozatal:

Nem valósul meg.

A személyes adatok továbbításának lehetősége: Jogszabályi kötelezettség fennállása vagy az érintett hozzájárulása esetén.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikke)

hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikke)

helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikke)

törléshez („elfeledtetéshez”) való jog (GDPR 17. cikke)

tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke)

az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke)

adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke)

jogorvoslathoz való jog (GDPR 13. cikk (2) bekezdés d) pontja)

 

Jogorvoslati lehetőségek: Az érintett a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban az Adatkezelőhöz (az adatvédelmi tisztviselőhöz), illetve a Budapesti Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27., 06-1/354-6000, https://fovarositorvenyszek.birosag.hu) fordulhat. Az érintett az Adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1/391-1400, www.naih.hu) panasszal élhet.

Az Adatkezelő az adatvédelmi tisztviselőhöz az érintett kérelmének beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül írásban tájékoztatást ad az érintett részére, amely határidő indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.

 

 

 

          Láng István

                                                                                                                      főigazgató

Utolsó módosítás: 2021. február 09., kedd 11:27, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat