Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Adatkezelési tájékoztató pályázatokhoz (Nem hatályos)

Tartalomfelelős: Regdánszki Tamara, honlap adminisztrátor

2019. szeptember 13., péntek 11:09

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság

adatkezelési tájékoztatója a pályázók részére

Adatkezelő

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

ovf@ovf.hu

06-1/225-4400

Adatvédelmi tisztviselő

dr. Koncz Anita Edit

koncz.anita.edit@ovf.hu

06-1/225-4400/10015

Adatfeldolgozó

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., kozadat@posta.hu, 06-1/767-8282)

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3., info@nisz.hu, 06-1/459-4200)

Az adatkezelés célja

Megfelelő jelölt kiválasztása, jogviszony létesítésének előkészítése.

Az adatkezelés jogalapja

A pályázó hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az igényérvényesítés időtartama alatt az Adatkezelő jogos érdeke. (GDPR (1) bekezdés f) pontja)

A jogos érdek megnevezése

A pályázóval vagy az Adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

Az érintettek kategóriái

Az Adatkezelőhöz pályázatot benyújtó természetes személyek.

Az érintett jogai

- kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést (GDPR 13. cikke);

- kérelmezheti a személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését, kezelésének korlátozását vagy törlését;

- az Adatkezelőnél kezdeményezheti a megadott személyes adatainak tagolt, naprakész és gépileg olvasható formátumban való kiadását (adathordozhatósághoz való jog) vagy továbbítását egy másik személy részére;

- tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen;

- az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja.

Az érintett jogainak érvényesítését az Adatkezelő bármely elérhetőségén kezdeményezheti. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 25 nap, tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 nap.

Az érintett továbbá:

- panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz vélelmezett jogsérelem esetén (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, webcím: https://www.naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu);

- bírósághoz fordulhat vélelmezett jogsérelem esetén. (Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

A személyes adatok kategóriái

A pályázó neve, lakcíme, képzettsége, végzettsége, gyakorlata, telefonos, elektronikus elérhetősége, a pályázatban feltüntetett egyéb személyes adatok.

A személyes adatok forrása

A pályázó bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

Tárolás időtartama

Kiírt pályázat esetében az elbírálást követően a munkajogi, illetve esélyegyenlőségi igényérvényesítés 3. éve (3. év utolsó napja). Kiírt álláspályázat hiányában a benyújtástól számított 6. hónap utolsó napja.

A címzettek kategóriái

Nincsen.

Harmadik országba történő adattovábbítás

Nem valósul meg.

Automatizált döntéshozatal megvalósul-e?

Nem valósul meg.

 

Utolsó módosítás: 2021. február 09., kedd 11:24, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat