Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláshirdetés - OVF gazdasági főigazgató-helyettes

Tartalomfelelős: Pászthory Róbert, informatikus

2013. december 06., péntek 09:55

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE

pályázatot hirdet

az Országos Vízügyi Főigazgatóság

gazdasági főigazgató-helyettes

magasabb vezetői munkakörének betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Országos Vízügyi Főigazgatóság, 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó feladatok:

A gazdasági főigazgató-helyettes irányítja az Országos Vízügyi Főigazgatóság gazdálkodását, felügyeli a vízügyi igazgatóságok gazdálkodását. E tevékenysége során a magasabb vezető a jogszabályokban és az OVF Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított jogköröket gyakorolja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a Kjt. ágazati végrehajtási rendeletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság, magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, főiskolai végzettség (pénzügyi számviteli), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben előírt feltételeknek megfelelés, legalább 5 éves vezetői gyakorlat, központi költségvetési intézmény működtetésében vagy felügyeletében szerzett legalább 5 éves gyakorlat.

Előnyt jelentő körülmények:

vízügyi, környezetvédelmi igazgatási területen szerzett tapasztalat, közgazdaságtudományi egyetemi végzettség, közigazgatási szervnél szerzett vezetői tapasztalat, angol, német, francia nyelvek valamelyikének ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, a szervezet gazdálkodásának és az érintett szervezeti egységek irányítására vonatkozó szakmai koncepció, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 12. § (2) bekezdésében előírt nyilvántartásban szereplést igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárásban érintett szervek részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához, és továbbításához, nyilatkozat, arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz a vagyonnyilatkozati-tételi kötelezettségnek, magasabb vezetői beosztás betöltéséhez az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről szóló 303/2013. (VII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. számú melléklet 15. pontja alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges, a pályázó nyilatkozata, arról, hogy a pályázat nyerteseként, aláveti magát a nemzetbiztonsági ellenőrzésnek. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: közzétételtől számított 30. naptári nap.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: A pályázatokat a Belügyminisztérium Személyügyi Főosztály címére (1051 Budapest, József Attila utca 2-4.) kell megküldeni, vagy Személyesen: a Belügyminisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, V., Nádor utca 2.) lehet - zárt borítékban - leadni. A borítékon kérjük feltüntetni: ?Pályázat az OVF gazdasági főigazgató-helyettes magasabb vezetői beosztására?.

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A pályázatok értékelését a belügyminiszter által megbízott személyekből álló bizottság végzi. A magasabb vezetői megbízás a Kjt. és ágazati végrehajtási rendelete alapján történik. A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről, a pályázati dokumentációk egyidejű visszaküldésével írásban tájékoztatjuk. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyílvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30. naptári nap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

a Nemzeti Közigazgatási Intézet "közigállás" közalkalmazotti állásportálja, https:/kozigallas.gov.hu az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján, http:/www.ovf.hu

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:

További felvilágosítás adására jogosult: az Országos Vízügyi Főigazgatóságon Molnár Béla főigazgató úr 06 1/225-4400.

Budapest, 2013. december 5.

 

 

                                                                                                  DR. PINTÉR SÁNDOR

                                                                                                         belügyminiszter

Utolsó módosítás: 2013. december 06., péntek 10:05, Pászthory Róbert
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat