Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Minőségirányítási rendszer a vízrajz és adatszolgáltatás területén

Tartalomfelelős: Varga Balázs, főosztályvezető helyettes

2020. május 12., kedd 09:39

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság minőségirányítási rendszere

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízrajzi és adatszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan 2015. év márciusától kezdődően bevezetésre került az ISO 9001 szabványon alapuló minőségirányítási rendszer. Ezzel egy időben az ország területén található 12 vízügyi igazgatóság is bevezette az azonos szabványon alapuló minőségirányítási rendszert a vízrajzi és adatszolgáltatási szakterületen.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság vízrajzi és adatszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minőségpolitikánkat és a tanúsító okiratot az alábbiakban adjuk közre.

MINŐSÉGPOLITIKA

A vízgazdálkodási ágazat – jogszabályok által meghatározott – állami alapfeladatainak végrehajtását jelentős hányadban a vízrajzi tevékenység által keletkeztetett, illetve szolgáltatott információkra alapozza. A vízrajzi információk döntés-előkészítési szerepe következtében az ágazat vezetése a vízrajzi tevékenység egységes, országos minőségirányítási rendszerbe foglalását határozta meg. A MIR bevezetésének, feladatainak és fejlesztésének hátterében az ágazat vízrajzi Minőségpolitikája áll, melyet az alábbiakban határoz meg:

Jogi keretként a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény (Vgtv.), annak módosításai, valamint a kapcsolódó jogszabályok, rendeletek szolgálnak. Ezek részben átfogóan, részben tételesen deklarálják azon állami alapfeladatokat, melyek magas színvonalú ellátásában, a vízgazdálkodási döntések megalapozása érdekében kívánjuk a vízrajzi tevékenységet működtetni.

A szabályozási keretet kitöltő utasítások, előírások és szabványok megbízható végrehajtása, illetve alkalmazása érdekében bevezetjük és működtetjük a vízrajzi szakterület – ISO 9001:2015 szabványkövetelménynek megfelelő – minőségirányítási rendszerét.

Az országos rendszeren belül a minőségirányításnak ki kell terjednie a tevékenység központi (operatív) irányítási és végrehajtási/üzemeltetési folyamataira, ezek összhangjára és, továbbá a rendszeren belüli és a külső adatszolgáltató-vevő kapcsolatok adatigényeire.

Az ágazaton belüli vevői igények keretei – megállapodások és utasítások alapján – ismertek, de változásaik nyomon követése és kiszolgálási színvonaluk növelése folyamatos feladat.

Az ágazati vízrajzi minőségpolitika kiemelten kezeli a vízrajzi szolgálat nagy értékű állomáshálózatának, mérőeszközeinek naprakész nyilvántartását, állapotának és összetételének figyelemmel kísérését. Ennek érdekében informatikai alrendszereket működtet, kiegészítve a minőségirányítás követelményeiből származó adattárolásra (elhelyezés, állapot, kalibrálás stb.) és lekérdezésre. A nyilvántartásnál cél a karbantartási, hálózat-optimalizálási és fejlesztési feladatok megalapozása.

Az adatképzés (mérés, észlelés) minőségének biztosítása érdekében kitűzött cél az egyes eljárások, módszerek és eszközhasználatok szabványosításának a hidrometriai munka egészére való kiterjesztése. Szakmapolitikai feladat a rendelkezésre álló humán-erőforrás bevonása a szabványosítást előkészítő és véleményező munkába.

A mérő- és észlelőeszközök hitelesítése, a nemzeti etalonra történő visszavezethetőségének biztosítása a megbízható adatképzés egyik alapja. A kalibrációnál törekedni kell a gyári/gyártói hitelesítés meglétére, utólagos érvényesíthetőségére. Gondoskodni kell a költségtakarékos hitelesítési eljárások kidolgozásáról, ágazati elterjesztéséről, a konkrét feladatok alapján elvárható mérési pontossághoz való igazításról. Lehetőség szerint ki kell használni a társszervezetek és az ágazatközi kapcsolatok (pl. OMSz) hitelesítést, segítő lehetőségeit.

Az adattárolás és elsődleges feldolgozás területén a minőségpolitikai célokat a teljeskörűség, megbízhatóság és rendelkezésre állás hármas követelménye határozza meg. A teljeskörűség érdekében a – vízgazdálkodási célok kiszolgálásához szükséges – adatfajták és származtatott adattípusok adatbázisba integrálását tűzzük ki célul. Ez magában foglalja az EU Víz Keretirányelv hidromorfológiai monitoringjának adattárolását is.

A megbízhatóság növelése miatt a jelenlegi vízrajzi adatbázist és a kapcsolódó adatbázis-elemeket (együttesen: Vízügyi Adatbázis, VA) felül kell vizsgálni adatvédelmi, hibavédelmi és ellenőrzési szempontból, fejlesztésénél e szempontokat kiemelt prioritással kell kezelni. Gondoskodni kell a folyamatos adatjavítás, adatellenőrzés tárgyi és személyi feltételeiről.

A rendelkezésre állás az időkritikus tevékenységek (havária, vízkárelhárítás) követelménye, mely az automatizálás, adatátvitel és gépi feldolgozás mellett a szabályozott (esetenként szabványosított) és felelősségi rendszerben történő adatfeldolgozások, adatértékelések meglétét igénylik. Mindezt fokozatosan be kell integrálni a minőségirányítási rendszerbe.

A külső vevői kör két nagy csoportra bontható, a közérdekű adatokat igénylők széles tábora (lakosság, hivatalok), valamint a megrendelőként jelentkező vállalkozások, szervezetek.

A közérdekű adatok nagy száma és a korlátozott erőforrásaink miatt a közreadás (kiadvány, Internet, média) a járható út, de a közvetlen információszolgáltatás is gyakori. Mindkét esetben az egységes, országos és megbízható adatháttér, valamint a szabványos adatképzésű lekérdezési rendszerek kialakítását, minőségirányítását tartjuk fontosnak.

A megrendelői igény esetén az igénymegfogalmazást kell teljesebbé és egyértelművé tennünk, ebben közreműködnünk. Az elvárásokat minden esetben írásos megállapodásban, vagy szerződésben kell rögzíteni, teljesítését, esetleges módosítását szintén írásba kell foglalni (leigazolni).

Elsődleges célunk a vevői megelégedettség folyamatos növelése, a vízrajzi adatok egyenletes jó minőségének és folyamatos megbízhatóságának biztosítása, a minőségi munka elismertetése.

Az emberi erőforrás meghatározó volta miatt fontos a dolgozóink rendszeres szakmai és minőségügyi továbbképzése, a folyamatosan változó technika és módszertan megismerése.

A fenti célok megvalósítása érdekében minden dolgozónktól elvárjuk, hogy tudása legjavát adja, bárhol is szolgáljon. Jelmondatunk:

MEGBÍZHATÓ VÍZRAJZI ADAT NÉLKÜL NINCS KORSZERŰ VÍZGAZDÁLKODÁS

iso9001-2015_1

 

iso9001-2015_2
Utolsó módosítás: 2022. május 09., hétfő 14:56, Regdánszki Tamara
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat