Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Álláspályázat - Projektvezető

Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

2020. október 12., hétfő 13:44

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

 Projektvezető

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet a Projekt Műszaki Osztály projektvezetői munkakörére határozott, 2021. december 31-ig történő betöltésre.

Tevékenységét a Projekt Műszaki Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye:      1012 Budapest, Márvány utca 1/D.,

         Iroda:      1012 Budapest, Pálya utca u. 9.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Felelős a rá bízott projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartásáért. A projekt naprakész felügyeletét és irányítását ellátja, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja, ennek keretében a Projekt Műszaki Osztály vezetőjének irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel, együttműködve a VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) által az adott projektben kijelölt projektvezetővel és azok helyetteseivel. Gondoskodik a projektek támogatási kérelmének és mellékleteinek összeállításához szükséges pénzügyi és műszaki információk VIZITERV Environ Kft. (műszaki szakmai partner) részére történő megadásáról. Gondoskodik a projekt megalapozó tanulmányok pénzügyi és műszaki tartalmának összeállításáról Gondoskodik a pályázati felhívás szerinti indikátorok meghatározásáról Koordinálja és figyelemmel kíséri a projektek megvalósításához kapcsolódó (köz)beszerzési eljárások előkészítését, szükség szerint a hatályos jogszabályok szerinti minőségbiztosítási folyamatokat, együttműködve a társosztályokkal, a (köz)beszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő szerződések összeállítását, azok aláírását nyomon követi Az Irányító Hatóság által megküldött hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolásához adatot szolgáltat Gondoskodik a VIZITERV Environ Kft. által előkészített, a támogatási kérelemmel, bejelentésekkel összefüggő hiánypótlások, tisztázó kérdések aláíratásáról, és az aláírt dokumentumok VIZITERV Environ Kft. részére történő megküldéséről Gondoskodik a Támogatási szerződések, szerződésmódosítások megfelelő példányszámban történő aláíratásáról és az aláírt példányok megküldéséről az Irányító Hatóság felé Gondoskodik az Irányító Hatóság által is aláírt Támogatási szerződések iratkezelési szabályzat szerinti szétosztásáról A VIZITERV Environ Kft-vel együttműködve meghatározza a projekt végleges műszaki tartalmát Koordinálja a projektfejlesztéssel összefüggő személyes egyeztetéseket, megbeszéléseket, részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen A projekt koordinálása során a VIZITERV Environ Kft-vel együttműködve nyomon követi, ellenőrzi a szerződések határidőre történő teljesítését, gondoskodik a vállalkozói/megbízotti teljesítések (teljesítési igazolások), jelentések elfogadásáról, a számlák kifizetésre való felterjesztéséről Gondoskodik a VIZITERV Environ által összeállított projektdokumentáció mellékleteinek (köztük MT, stb.) véglegesítéséről, jóváhagyásáról, aláíratásáról A VIZITERV Environ Kft. által összeállított szakmai beszámoló tervezetet ellenőrzi, és egyetértése esetén továbbítja a kifizetési kérelmet összeállító és EPTK rendszeren keresztül benyújtó pénzügyi menedzseri feladatokat ellátó kolléga részére Naprakész módon nyilvántartja a teljes projektdokumentációt A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint az OVF felelősségi körébe tartozó tevékenységek vonatkozásában az OVF köteles biztosítani – így a munkakört betöltő is -, hogy az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával a szükséges dokumentumok rendelkezésre álljanak, a kért információk és adatok megadásra kerüljenek A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint a VIZIG felelősségi körébe tartozó tevékenységek, valamint a helyszíni munkálatok ellenőrzése vonatkozásában értesíti az érintett VIZIG-et, nyomon követi az ellenőrzési eljárás folyamatát, ellenőrzi, hogy a vizsgálaton résztvevő kollégák az ellenőrzési jegyzőkönyv aláírásával igazolják az ellenőrzésen történő részvételüket Amennyiben intézkedési terv előírására kerül sor, gondoskodik az abban foglaltak határidőben történő végrehajtásáról Gondoskodik minden szabálytalansági gyanúval vagy szabálytalansági eljárással kapcsolatos válasz, észrevétel, jogorvoslati kérelem, kifogás határidőben történő megadásáról Korrekció megállapítása esetén gondoskodik a visszafizetéshez szükséges forrás elkülönítéséről A VIZITERV Environ Kft. által összeállított szakmai beszámoló tervezetet ellenőrzi Együttműködik a társosztályokkal, köztük folyamatos kapcsolatot tart a projekt pénzügyi osztállyal Felelős a vonatkozó eljárásrendek és jogszabályok betartásáért, ellátja a közvetlen felettes által rábízott feladatokat

 

Pályázati feltételek:

főiskolai vagy egyetemi végzettség Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás büntetlen előélet magyar állampolgárság „B” kategóriás vezetői engedély és vezetői gyakorlat 3 év szakmai tapasztalat

 

Előnyt jelent:

Európai Unió (társ)finanszírozásával, vagy hazai forrásokból megvalósuló projektek kezelésében szerzett szakmai tapasztalat közbeszerzési gyakorlat FIDIC szerződéses rendszerben megvalósuló beruházásban szerzett tapasztalat vízgazdálkodási beruházások előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett gyakorlat idegen nyelv ismerete referencialevél

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása hozzájárulási nyilatkozat a pályázat dokumentumainak betekintéséhez

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

 

 

 A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot e-mail-en kell eljuttatni a zentai.eva@ovf.hu címre az „OVF projektvezető” jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Juhász Máté osztályvezető (juhasz.mate@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10237

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 1.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

 

Utolsó módosítás: 2020. október 12., hétfő 13:47, Radó Mónika
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat