Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi vízkárelhárítási bejelentések: 06-80-204-240
Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret - Normál verzió

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tartalomfelelős: Dr. Németh Andrea, főosztályvezető

2020. november 02., hétfő 10:23

Tevékenységre, működésre vonatkozó releváns adatok, információk

Alapító okirat Ügyrend Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Közszolgáltatások Nyilvántartások, adatbázisok Közérdekű adatok Szervezet Integritás Adatok Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendje (hatályon kívül)  Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz és a vízügyi igazgatóságokhoz érkező papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő alakításáról szóló főigazgatói utasítás (hatályos) Adatkezelési tájékoztató kamerás megfigyelésről

Melléklet


1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1.1. A költségvetési szerv a közfeladatai tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben , a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt feladatokat látja el.

Alapító okirat letölthető PDF formátumban  ITT.

Ügyrend letölthető PDF formátumban  ITT.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat letölthető PDF formátumban  ITT.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Igazgatóságunkon az adatokhoz való hozzáférés módja betekintés és/vagy másolat készítése. Másolat készítéséért írásos dokumentumok esetén 200 Ft+ÁFA/A4-es oldal térítési összeget kell fizetni, melyet az igénylővel előre közlünk.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A fenntartott adatbázisok leírását tartalmazó PDF készítése folyamatban van.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Igazgatóságunknál ilyen típusú ellenőrzés nem volt.

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban, vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

A közérdekű igény megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Ha közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Nem Európai Unió tagállamában lévő megkereső szerv vagy személy részére személyes adat csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a megkereső országának joga - az Európai Unió által meghatározott - megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során.

A külföldi megkeresésről az adatot továbbító az egységvezetőjét előzetesen tájékoztatja. Az egységvezető a szokásos ügymenetbe nem illeszkedő, különleges külföldi megkeresésről az igazgatót tájékoztatja.

A másolat készítéséért írásos dokumentumok esetén 200 Ft+ÁFA/A/4-es oldal költségtérítést kell fizetni, melyet az igénylővel előre közölni kell.

Illetékes szervezeti egység:
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Főigazgatói Hivatal
Elérhetősége:
1012 Budapest, Márvány utca 1/d
+36 1 225 4400, nemeth.andrea@ovf.hu
Főosztályvezető: dr. Németh Andrea

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Infotörvény 1. melléklet II/15. alapján a dokumentumok közzétételére került sor.

2021.év I. negyedév

2020.év

2019.év

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

Nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns

 

Szervezet Integritás Adatok (Állami Számvevőszék Kérdőív, 2016.)

Az Állami Számvevőszék az egész magyar közszférára kiterjedő Integritás projektje keretében ütemezetten hozza nyilvánosságra az intézménycsoportos elemzések eredményeit honlapján, illetve az Integritás Portálon. Az integritás felmérés keretében az ÁSZ a költségvetési szervek korrupciós kockázatoknak való kitettségét, valamint az azzal szembeni ellenálló-képességüket, azaz a kontrollok kiépítettségének állapotát tárja fel. Ennek keretében készült el a kormányzati szervek intézménycsoport elemzése.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2016. évi Integritás Kérdőíve letölthető ITT.


Integritás utasítás és mellékletei:

Hatályos

I. sz. melléklet

II. sz.melléklet

III. sz. melléklet

IV. sz. melléklet

V.-VI. sz. melléklet

Nem hatályos

Integritás jelentések:

2016. évi Integritás jelentés

2017. évi Integritás jelentés

2018. évi Integritás jelentés

2019. évi Integritás jelentés
2019. évi Önértékelő lap
2019. évi Intézkedési terv

2020. évi Integritás jelentés

2021. évi Intézkedési terv


Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendje


 Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz és a vízügyi igazgatóságokhoz érkező papíralapú küldemények hiteles elektronikus irattá történő alakításáról szóló főigazgatói utasítás (hatályos)

1. sz. melléklet

 

Utolsó módosítás: 2021. március 31., szerda 09:48, Regdánszki Tamara

Csatolmányok

65_2020_Foigazgatoi Utasitas (WORD dokumentum)
65_2020 foig utasitas (PDF dokumentum)
1 melleklet.docx (WORD dokumentum)
2_a melleklet.docx (WORD dokumentum)
2_b melleklet.docx (WORD dokumentum)
3_a melleklet.docx (WORD dokumentum)
3_b melleklet.docx (WORD dokumentum)
4 melleklet.xls (Excel táblázat)
5 melleklet_Kimutatas.docx (WORD dokumentum)
2021I. negyedev.docx (WORD dokumentum)
73_2020 Foigsitas.docx (WORD dokumentum)
1 melleklet_int.docx (WORD dokumentum)
2 melleklet_int.docx (WORD dokumentum)
3 melleklet_int.docx (WORD dokumentum)
4 melleklet_int.docx (WORD dokumentum)
5-6 melleklet_int.docx (WORD dokumentum)
OVF Integritas jelentes 2020e_NVSZ_BM-22918-0001.docx (WORD dokumentum)
Integritas_Intezkedesi terv_2021 (WORD dokumentum)
Integritas utasitas 2017_12_12 (WORD dokumentum)
Adatlap_NAIH_2020_ev (WORD dokumentum)
Adatlap_NAIH_2019_ev (WORD dokumentum)
Szolgaltatasi_szerzodes_minta (WORD dokumentum)
Adatszolgaltatasi_szerzodes_minta (WORD dokumentum)
Adatkezelesi tajekoztato kameras megfigyelesrol (PDF dokumentum)
1melleklet_20_2020.docx (WORD dokumentum)
20_2020 foig utasitas (PDF dokumentum)
Fenntarthatosagi_Terv_2020 (PDF dokumentum)
OVF Alapito Okirat_2019_07_09 (PDF dokumentum)
21_2019 Adatvedelmi es adatbiztonsagi szabalyzat (PDF dokumentum)
17_2019_Foigazgatoi Utasitas_Ugyrend (PDF dokumentum)
28_2018_Foigazgatoi Utasitas (hatályon kívül) (PDF dokumentum)
Az Orszagos Vizugyi Foigazgatosag es a vizugyi igazgatosagok masolatkeszitesi rendje (PDF dokumentum)
2017_integritas jelentes (PDF dokumentum)
2016 evi integritasjelentes (PDF dokumentum)
22_2017_Foigazgatoi-utasitas (PDF dokumentum)
OVF Alapito Okirat modositott_20151214 (PDF dokumentum)
OVF Alapito Okirat_20151214 (PDF dokumentum)
OVF Alapito Okirata (PDF dokumentum)
Ovf_Ugyrend_2014 (PDF dokumentum)
Integritas_kerdoiv_2016vegleges.pdf (PDF dokumentum)
Vízügyi igazgatóságok Kapcsolataink Közgyűjtemények Zöld hatóságok Letöltések Oldaltérkép Impresszum Jogi nyilatkozat